Obróć telefon do pozycji pionowej żeby zobaczyć treści

Klauzula informacyjna – facebook

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych w związku z korzystaniem z naszego profilu na portalu Facebook.

Kto jest administratorem moich danych? Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszego profilu na portalu Facebook jest Ostróda Yacht spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie, przy ul. Spokojnej 1, 14-100 Ostróda, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000051321, REGON: 510274079, NIP: 741-100-16-25.

Administratorem Twoich danych osobowych jest również Facebook – Facebook Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland (dalej „Facebook”), który przetwarza Twoje dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz wskazanych przez niego Regulaminach.

Administrator oraz Facebook są współadministratorami w zakresie przetwarzania danych osobowych w zdarzeniach dla statystyk strony. Wspólne administrowanie danymi obejmuje tworzenie takich zdarzeń i ich zbiorczą analizę w statystykach strony przekazywanych Administratorowi. Poszczególne zakresy obowiązków Administratora i Facebook w odniesieniu do przetwarzania danych statystyk są określone w załączniku dotyczącym statystyk strony, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych? Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pawła Kobierzewskiego, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iod@ostroda-yacht.com.pl
Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych? Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli dokonałeś subskrybcji naszego fanpage na portalu społecznościowym Facebook poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub też opublikowałeś swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u. W zależności od interakcji, w którą z nami wchodzisz możemy przetwarzać dane osobowe takie jak:

 1. a) identyfikator Facebooka;
 2. b) dane identyfikacyjne oraz inne dane w zakresie opublikowanym przez Ciebie na własnym profilu na portalu Facebook;
 3. c) wizerunek (Twój oraz innych osób) umieszczony jako zdjęcie profilowe oraz w ramach innych zdjęć umieszczanych przez Ciebie pod naszymi postami,
 4. d) Twoje komentarze oraz like’i i inne oznaczenia umieszczone przez Ciebie pod naszymi postami,

e) treść prowadzonej korespondencji (w ramach funkcjonalności udostępnianej przez Facebook).

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie danych odbywa się na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook w następujących celach:

a) informowania Ciebie o naszej aktywności, promowania różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowania i utrzymania społeczności z nami związanej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem

b) analitycznych i statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem

c) odpowiedzenia na wiadomości, którą nam wysłałeś, a zatem prowadzenia z Tobą komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem

d) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora.
Komu przekazywane są moje dane osobowe? Administrator udostępnia dane osobowe:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT,

c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy,

d) każdemu użytkownikowi, który odwiedzi nasz fanpage albowiem jest on ogólnie dostępny a zatem wszystkie komentarze czy oznaczenia jakie zostawisz pod naszymi postami będą widoczne dla każdego innego użytkownika, który odwiedzi nasz fanpage

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? Nie przekazujemy danych osobowych poza obszar EOG. Należy mieć jednak na względzie, że przetwarzanie danych osobowych w serwisie Facebook ma ponadnarodowy charakter. Przekazywanie danych do państw trzecich przez Facebook, odbywa się z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo jak będziemy prowadzić fanpage chyba, że wcześniej skutecznie zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w korespondencji lub w pozostałym zakresie sam usuniesz wstawione przez Ciebie komentarze lub oznaczenia itp.
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Twoje dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Twojego publicznego profilu oraz wpisów na fanpage na platformie internetowej Facebook. W zależności od interakcji, w którą z nami wchodzisz możemy będziemy przetwarzać dane osobowe, jednakże podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy).
Jakie mam prawa? W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Tobie:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych,
 3. Prawo do usunięcia danych,
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn dotyczących Twojej szczególnej sytuacji,
 7. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 

Prawa wskazane w pkt 1-6 możesz wykonać kontaktując się z właścicielem serwisu Facebook. Żądanie wykonania ww. praw możesz zgłosić także do nas kontaktując się pocztą tradycyjną na ww. adres siedziby Administratora, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail. Zostaną one zrealizowane  w zakresie jakim będzie to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani profilowania.
Definicje i skróty RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;