Obróć telefon do pozycji pionowej żeby zobaczyć treści

Klauzula informacyjna – kontakt

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem wiadomości zgłaszanych za pomocą formularza kontaktowego

Kto jest administratorem moich danych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Ostróda Yacht spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie, przy ul. Spokojnej 1, 14-100 Ostróda, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000051321, REGON: 510274079, NIP: 741-100-16-25.
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych? Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pawła Kobierzewskiego, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iod@ostroda-yacht.com.pl.
Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych? W celu przetwarzania pytań, reklamacji oraz pytań technicznych zgłaszanych za pomocą formularza kontaktowego potrzebujemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, a więc w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, fakultatywnie firmę, numer telefonu.
Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania
Kontaktujemy się z Tobą w celu prowadzenia korespondencji, w tym przetwarzania zapytań, pytań technicznych. Jeśli udostępnisz nam swój numer telefonu będziemy mogli również kontaktować się drogą telefoniczną, a dane Twojej firmy pozwolą na ustalenie zidentyfikowanie przedsiębiorcy.

Również dane osobowe reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników oraz osób kontaktowych (dalej „reprezentanci”) przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji i kontaktu z osobami uprawnionymi/wyznaczonymi do działania w imieniu lub na rzecz innych przedsiębiorców niebędącymi osobami fizycznymi.    Przetwarzanie konieczne jest również dla celów rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora.
Komu przekazywane są moje dane osobowe? Dbamy  o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym, czy podwykonawcom.
Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? Administrator może przekazać Twoje dane osobowe poza EOG ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców w zakresie rozwiązań teleinformatycznych np. z Microsoftu Inc. zapewniamy, że w niniejszym przypadku przekazane danych do USA odbywać się będzie wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania, w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, z którego usług korzystamy, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowo  przed przekazanie danych oraz biorąc okoliczności towarzyszące przekazywaniu, dokonujemy oceny, czy podmioty te gwarantują stopień ochrony merytorycznie równoważny temu gwarantowanemu na terenie Unii Europejskiej przez przepisy RODO oraz po wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń prawnych, organizacyjnych i technicznych w celu zmniejszenia ryzyka związanego z ich przekazaniem

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? Rejestry wiadomości e-mail będziemy przechowywać przez 12 miesięcy, a w przypadku reklamacji przez okres 24 miesięcy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Tobą celem prowadzenia korespondencji. W takim przypadku niepodanie danych obligatoryjnych może skutkować odmową przesłania do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu lub dane firmy odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową wysłania zapytania ale może utrudnić kontakt i sam proces, w tym omówienia szczegółów wiadomości.

Jakie mam prawa? Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;