Obróć telefon do pozycji pionowej żeby zobaczyć treści

Klauzula informacyjna – rekrutacja

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

Kto jest administratorem moich danych? Administratorem Twoich danych osobowych jest  Ostróda Yacht spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie, przy ul. Spokojnej 1, 14-100 Ostróda, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000051321, REGON: 510274079, NIP: 741-100-16-25.
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych? Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pawła Kobierzewskiego, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iod@ostroda-yacht.com.pl
Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych? W procesie przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy w zakresie, w jakim znajduje to oparcie w obowiązujących przepisach lub zgodzie kandydata. Zakres danych może obejmować również dane szczególnych kategorii.
Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Art. 9 ust. 2 lit. b) – dotyczy przetwarzania danych szczególnej kategorii, np. dotyczących zdrowia

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Art. 6 ust. 1  oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Komu przekazywane są moje dane osobowe? Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, firmom prowadzącym dla nas rekrutacje, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, a w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń współpracującym z nami doradcom prawnym.
Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? Administrator może przekazać Twoje dane osobowe poza EOG ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców w zakresie rozwiązań teleinformatycznych np. z Microsoftu Inc. zapewniamy, że w niniejszym przypadku przekazane danych do USA odbywać się będzie wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania, w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, z którego usług korzystamy, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowo  przed przekazanie danych oraz biorąc okoliczności towarzyszące przekazywaniu, dokonujemy oceny, czy podmioty te gwarantują stopień ochrony merytorycznie równoważny temu gwarantowanemu na terenie Unii Europejskiej przez przepisy RODO oraz po wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń prawnych, organizacyjnych i technicznych w celu zmniejszenia ryzyka związanego z ich przekazaniem

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji lub w przypadku zaistnienia sporu – do czasu prawomocnego zakończenia procesu. Jeśli wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – wówczas zgodnie z klauzulą zgody. Jeżeli w klauzuli zgody nie wskazałaś/eś tego terminu dane będą przetwarzane w rekrutacjach prowadzonych przez okres 9 miesięcy od daty przekazania nam danych.
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Wysyłając do nas swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji. W przypadku, gdy Twoje dokumenty będą zawierały dane wrażliwe, a nie umieścisz na nich klauzuli zgody, niezwłocznie je usuniemy. Wyrażenie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach jest dobrowolne.
Jakie mam prawa? Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami na podany powyżej adres e-mail. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy automatycznie filtrować podane przez Ciebie w rekrutacji informacje, aby skontaktować się i przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez podany powyżej adres e-mail.