Obróć telefon do pozycji pionowej żeby zobaczyć treści

Współpraca z naszymi kontrahentami

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usług sprzedaży i dystrybucji naszych towarów i usług.

Kto jest administratorem moich danych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Ostróda Yacht spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie, przy ul. Spokojnej 1, 14-100 Ostróda, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000051321, REGON: 510274079, NIP: 741-100-16-25.
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych? Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pawła Kobierzewskiego, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iod@ostroda-yacht.com.pl
Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych? W celu nawiązania i skutecznego kontynuowania współpracy w zakresie produkcji, nabywania lub sprzedaży towarów oraz realizacji usług potrzebujemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz dane do rozliczeń finansowych, a więc w szczególności: imię i nazwisko, firmę, dane korespondencyjne, numer telefonu lub adres e-mail, NIP, dane do wystawiania dokumentów księgowych i realizacji płatności (w szczególności numer rachunku bankowego).
Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania
Ustalenie Twojej tożsamości przed nawiązaniem współpracy, w tym także ustalenie miejsca dostawy naszych produktów, co pozwoli na skuteczną realizację nałożonych na nas obowiązków w ramach naszej współpracy. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić zamówienie i adres dostawy, a także by potwierdzić reklamację i  fakt jej usunięcia. Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić zamówienie i adres dostawy, a także by potwierdzić reklamację i  fakt jej usunięcia.
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.  Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Przetwarzamy Państwa dane w celu obsługi zapytań i reklamacji przekazywanych do nas. Przetwarzamy Państwa dane w celu marketingu usług i produktów własnych Administratora. Przetwarzanie konieczne jest również dla celów rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób? Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie Tworzyć profile preferencji naszych klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymujesz. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć wykonaniu wiążącej nas umowy współpracy (np. zapewnienie Tobie odpowiedniej dostępności usług).

Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami na podany powyżej adres e-mail.

Komu przekazywane są moje dane osobowe? Dbamy  o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym, czy podwykonawcom.
Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? Administrator może przekazać Twoje dane osobowe poza EOG ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców w zakresie rozwiązań teleinformatycznych np. z Microsoftu Inc. zapewniamy, że w niniejszym przypadku przekazane danych do USA odbywać się będzie wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania, w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, z którego usług korzystamy, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowo  przed przekazanie danych oraz biorąc okoliczności towarzyszące przekazywaniu, dokonujemy oceny, czy podmioty te gwarantują stopień ochrony merytorycznie równoważny temu gwarantowanemu na terenie Unii Europejskiej przez przepisy RODO oraz po wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń prawnych, organizacyjnych i technicznych w celu zmniejszenia ryzyka związanego z ich przekazaniem

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? Jeżeli jesteś naszym klientem lub kontrahentem Twoje dane będą przez nasz przetwarzane odpowiednio do czasu realizacji usługi czy też zakończenia współpracy. Z zastrzeżeniem, że jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Tobą celem realizacji zamówienia i usługi. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować opóźnieniem a nawet odmową realizacji zamówienia i usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.
Jakie mam prawa? Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;